graf

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY

Ważnym elementem nowego systemu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest:

 • ułatwienie wymiany doświadczeń,

 • stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów z różnych placówek,

 • integracja środowiska oświatowego wokół zagadnień istotnych z punktu widzenia kształcenia uczniów i zarządzania szkołą.

Sieci mogą mieć charakter tematyczny, czyli skupiać nauczycieli z różnych poziomów kształcenia wokół jednego zagadnienia, lub przedmiotowy.

Zgodnie z nowym modelem, istotna jest komplementarność działań podejmowanych w ramach sieci z działaniami wnikającymi ze wspomagania szkół. Dzięki diagnozie prowadzonej w placówkach można poznać potrzeby nauczycieli, a tym samym wyznaczyć obszar do pracy międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia. Sieci służą nauczycielom pomocą przedmiotowo – metodyczną, pomagają rozwijać ich warsztat pracy, są okazją do współpracy z innymi nauczycielami z rejonu.

 

TEMAT SIECI W PIERWSZYM ROKU REALIZACJI:

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK

W ramach Programu Wspomagania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują międzyszkolne sieci: TIK - sieć poświęcona tematyce wykorzystania TIK w pracy nauczyciela na każdej lekcji.

 

CELE OGÓLNE:

 1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych: zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.

 2. Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH SIECI:

 1. Spotkanie organizacyjne :

 • Integracja uczestników sieci Rozpoznanie potrzeb i zasobów Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań

 1. Spotkanie robocze :

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

 • Tworzenie nowych rozwiązań

 1. Spotkanie podsumowujące:

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci

 • Ewaluacja

 

UCZESTNICY SIECI:

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK” powstała w związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”

Uczestnikami sieci są:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim – koordynator ANNA BOŻĘCKA

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim – koordynator LESZEK JAGIEŁŁO

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim – koordynator TOMASZ STEPEK

 • Zespół Edukacyjny w Osiecznicy – koordynator EWA PRZEŹDZIĘK

 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach – koordynator AGNIESZKA PLICHTA

 • Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy – koordynator ANNA SENK