UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!!

Znane są już terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja do 21 czerwca 2022 r., z wyjątkiem oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja do 31 maja 2022r.

 

  • Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych od 1 czerwca do 14 czerwca 2022 r.

 

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca do 13 lipca 2022r.

 

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do 20 lipca 2022 r.

 

  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 21 lipca 2022 r.

 

  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 1 sierpnia 2022 r.

 

  • W terminie od 21 lipca do 29 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie na badanie lekarskie wydawane będzie w okresie od 16 maja do 25 lipca 2022 r.

 

palec2ZARZĄDZENIE_LUBUSKIEGO_KURATORA_OŚWIATY.

https://www.zspkrosno.edu.pl/a/oferta-edukacyjna

 

WYKAZ PRACODAWCÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Wykaz_pracodawcow_praktycznej_nauki_zawodu.

http://www.sp8.zgora.pl/przewodnik-po-szkolnictwie-zawodowym-2022-2023--dla-uczniow-szko--podstawowych.html