GDZIE SZUKAĆ POMOCY             

Nazwa instytucji Zadania Adres

Kontakt

 

Lubuskie
Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet
"Baba"
 • bezpłatne poradnictwo dla ofiarprzemocy i przestępstw, wsparciei edukacja prawna, psychologicznai prozdrowotna
Pl. Matejki 3A
65-001 Zielona Góra
68 454 9232
602 558 01
czwartek
17:00-19:00
Ośrodek Pomocy
Społecznej
 • wsparcie osób i rodzin w przezwycię-żeniu trudnej sytuacji życiowej·zapewnienie dochodu do wysokościpoziomu interwencji socjalnej osobomi rodzinom o niskich dochodach i osobom niepełnosprawnym, które wymagają okresowego wsparcia
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrz.
68 383 3360
poniedziałek
7:30-16:30
wtorek–czwartek
7:30-15:30
piątek
7:30-14:30
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
 • udzielanie pomocy społecznej o zasię-gu ponad gminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starym, chorym i niepeł-nosprawnym·działania zmierzające do ograniczaniaskutków niepełnosprawności
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrz.
68 383 0202
pon:8:00-16:00
wtorek-piątek
7:30 - 15:30
Poradnia
Psychologiczno -
Pedagogiczna
 • diagnozowanie··działalność terapeutyczna·prowadzenie grup wsparcia·prowadzenie mediacji, interwencjikryzysowej·działalność profilaktyczna·poradnictwo, konsultacje·działalność informacyjno-szkoleniowa
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrz.
68 383 0260
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej „Wyspa”
w Gubinie
 • udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy i wsparcia osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, głównie ofiaromprzemocy, oraz zapewnienie tymczasowego, bezpiecznego schronieniaW ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej działa hostel dla osób doświadczających przemocy, ofiar klęsk żywio-łowych i zdarzeń losowych
ul. Pułaskiego1
66-620 Gubin
(I piętro Internatu
Zespołu Szkół Ponad
gimnazjalnych)
68 452 2339
664 126 531
pon - pt w godz.
07.30 – 15.30
Lubuski Ośrodek
Profilaktyki i Terapii
Uzależnień „LOPiT”
 • świadczenia w zakresie uzależnień odsubstancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych·udzielanie pomocy osobom wychodzą-cym z nałogu i ich rodzinom
ul. Jelenia 1a
65-090 Zielona Góra
68 453 2000
12:00-19:00
Ośrodek
Terapeutyczny
HORYZONT BIS
 • świadczenie usług w zakresie uzależ-nień, głównie psychoterapii
ul. Grobla 29
66-600 Krosno Odrz.
68 383 5500
Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia
 • do poradni mog¹ zg³aszaæ siê osoby
  uzale¿nione od alkoholu, narkotyków,
  leków, nikotyny, hazardu, internetu itp
  · udzielanie konsultacji i wsparcia ro
  dzinom osób uzale¿nionych.
ul. Wazów 36
Zielona Góra
68 325 7917
pon.- pt. w godz.:
7.30 - 18.00
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Autystycznym
"Dalej Razem"
 • wszechstronna pomoc osobom z zabu
  rzeniami ze spektrum autyzmu, ich
  rodzinom
  · wsparcie dla rodziców i opiekunów
  osób autystycznych
ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra
68 455 69 40,
502 030 516
Komenda
Powiatowa Policji
 • ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi oraz
  mienia
  · dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie
  pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ
  oraz zjawiskom kryminogennym
  · wykrywanie przestêpstw i wykroczeñ
  oraz œciganie ich sprawców
ul. Świerczewskiego 17
66-600 Krosno Odrz.
Tel. alarmowe
997 | 112
Dyżurny KPP
68 383 31 11
http://krosno.lubuska
.policja.gov.pl/dzielni
cowi/65-dzielnicowi
kpp-krosno
odrzanskie
Gminna Komisja Roz
wiązywania Proble
mów Alkoholowych
 • prowadzenie czynnoœci zmierzaj¹cych
  do zastosowania wobec osoby uzale¿-
  nionej od alkoholu, obowi¹zku podda
  nia siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa
  odwykowego
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrz.
68 410 9711
a.kondratowicz
@krosnoodrzanskie.pl
Zespół
interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
 • diagnozowanie problemu przemocy
  w rodzinie, podejmowanie dzia³añ
  w œrodowisku zagro¿onym przemoc¹,
  podejmowanie interwencji w œrodowi
  sku dotkniêtym patologi¹
ul. Pastów 10 H,
66-600 Krosno Odrz.
68 383 33 66
Ośrodek Profilaktyki
i Pomocy Psychia
trycznej Relacja
 • prowadzenie terapii oraz aktywna
  opieka nad chorymi,
  · konsultacje specjalistyczne w domu
  chorego i siedzibie oœrodka
  · zapewnianie systemu wsparcia psy
  chicznego i socjalnego dla pacjentów
  wymagaj¹cych specjalistycznej opieki
  psychiatrycznej
ul. B. Chrobrego 20A
65-052 Zielona Góra
68 351 47 94,
782 614 637