MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogata historię i tradycję. Służyła kilku pokoleniom mieszkańców Krosna Odrz. Od 1 września 2017r. ponownie stała się 8 – letnią szkołą podstawową, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują specjalistycznej opieki psychologiczno – pedagogicznej, inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, a wszystkie akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.
Celem działalności szkoły jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów na miarę ich możliwości, aby poprzez zdobytą wiedzę, umiejętności i postawy społeczne byli przygotowani do życia we współczesnym świecie.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła to placówka przyjazna dzieciom, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, przygotowująca dzieci do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu, rozwija postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne.