SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
szanuje siebie i innych,
posiada wiedzę i umiejętności umożliwiają naukę na dalszym etapie kształcenia
zna i stosuje zasady kultury osobistej,
potrafi współpracować w grupie
jest tolerancyjny
przestrzega zasad bezpieczeństwa, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.