Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz         z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 maja – 17 czerwca 2019 r.

12 – 17 lipca 2019 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

27 maja – 3 czerwca 2019 r.

18 – 23 lipca 2019 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

13 maja – 17 czerwca 2019 r.

12 – 17 lipca 2019 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

13 maja – 17 czerwca 2019 r.

12 – 17 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik:

  1. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

  2. prób sprawności fizycznej,

  3. sprawdzianu kompetencji językowych,

  4. sprawdzianu predyspozycji językowych

do 5 czerwca 2019 r.

do 25 lipca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły         o świadectwo ukończenia szkoły                     oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

21 – 25 czerwca 2019 r.

------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach,     w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 26 czerwca 2019 r.

do 26 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie      przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych                 w oświadczeniach

3 lipca 2019 r.

31 lipca 2019 r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 lipca 2019 r.

godz.12.00

9 sierpnia 2019 r.

o godz.12.00

(z zachowaniem odpowiednio art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe lub art. 20 zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły              i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone          w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,      w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także odpowiednio orzeczenia,            o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy – Prawo Oświatowe

do 11 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

do 12 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

o godz.12.00

13 sierpnia 2019 r.

o godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                     w postępowaniu rekrutacyjnym

Niezwłocznie po podaniu   do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  1.  Zarządzenie_nr_72019_Lubuskiego_Kuratora_Oświaty_z_dnia_31_stycznia_2019_r._w_sprawie_ustalenia_terminów_przeprowadzania_postępowania_rekrutacyjnego_i_postępowania_uzupełniającego_na_rok_szkolny_2019-2020
  2.  ZAŁĄCZNIK.