Regulamin konkursu fotograficznego „Śniadanie to dobry początek dnia”

 

I. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie przepisu, przygotowanie oraz sfotografowanie pierwszego śniadania w celu promowania zdrowego odżywiania
i uświadamiania, jak ważne jest jedzenie wartościowych posiłków. Inspirowanie
do twórczych działań kulinarnych i radości z przyrządzania.

II. Organizator i współorganizatorzy konkursu:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.,

 • Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne z terenu województwa lubuskiego.

Załączniki do pobrania.

(Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie.

           Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w konkursie )

 

III. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych klas I – III

Uczniowie szkół podstawowych klas IV – V

IV. Czas trwania konkursu:

Od 15.05. 2020 do 30.06. 2020 r.

V. Przedmiot i przebieg konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu uczestników konkursu, którzy wykażą się kreatywnością i stworzą najciekawsze, autorskie, zdrowe i zbilansowane śniadanie.

 • Zdjęcie powinno być stworzone w formacie jpg o maksymalnej pojemności 500 kB.

 • Każdy Uczestnik ma zgłosić do konkursu 3 zdjęcia (1 zdjęcie – efekt końcowy, 2 – z etapu powstawania śniadania).

 • Zdjęcie nie może zawierać nazw i znaków handlowych.

 • Do zdjęć powinien być załączony przepis na autorskie śniadanie.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Każdemu uczestnikowi przysługuje zgłoszenie najwyżej jednej pracy.

 1. Przygotowane zdjęcia z przepisem należy przesłać na maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu) wraz z wypełnionym załącznikiem ( nr 1- dla uczestnika niepełnoletniego, załącznik nr 2 - karta zgłoszeniowa), w terminie do 30.06. 2020 r.

3.Konkurs rozstrzygnie komisja, w skład której wejdą metodycy z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Gorzowie Wlkp.

Prace konkursowe spełniające wymagania formalne, tzn.:

 • przesłane w terminie przewidzianym w regulaminie,

 • zgodne z tematyką i wytycznymi konkursowymi,

 • z dołączonym odpowiednim i wypełnionym załącznikiem (załącznik nr 1 – dla osoby niepełnoletniej , załącznik nr 2 - karta zgłoszeniowa).

4. Komisja spośród nadesłanych prac wybierze trzy zdjęcia (I, II, III miejsca w dwóch kategoriach - klasy I – III i klasy IV - V), które zostaną wyróżnione nagrodami ufundowanymi przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Nagrody będzie można odebrać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Gorzowie Wlkp. lub we właściwie miejscowo powiatowych stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

 

5. Informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
i facebooku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., najpóźniej do dnia 17.07. 2020 r.

VI. Prawa autorskie i dane osobowe

Przedmiotem Konkursu mogą być jedynie prace będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich.

Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z tej pracy przez Organizatorów dla celów konkursowych.

Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu i wyłonienia laureatów konkursu następuje ostateczne przeniesienie z uczestników konkursu na Organizatora praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi i wyróżnionymi pracami. Laureatowi konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody określonej w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk uczestników konkursu.

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru projektu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami, podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej.

Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac, ani materiałów o których mowa w regulaminie.

 

Regulamin dostępny na stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp. (www.wsse.gorzow.pl)