11 maja 2020r. rozpoczyna się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Terminy kolejnych etapów mogą ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować.

 

REKRUTACJA 2020/2021

WAŻNE TERMINY

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły

od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

przyjmowanie kserokopii dokumentów wymaganych przez szkołę – świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 10 lipca 2020 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

13 lipca 2020 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

od 13 do 20 lipca 2020 r.
do godz. 15:00

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole

w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do podjęcia praktycznej nauki zawodu

21 lipca 2020 r.
do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych